Voor de installatie van het "Mosbæk" wervelventiel type CY en DB in een rioolstelsel adviseren wij in de ontwerpfase met het volgende rekening te houden:

Kies de plaats van het wervelventiel in het rioolstelsel zodanig, dat optimaal gebruik gemaakt wordt van de funktie van het ventiel als stuwkonstruktie. Hiervoor moet u rekening houden met : maaiveldhoogte, optredende waterstanden boven- en benedenstrooms, het verloop van de vulling van de rioolstelsels en de mate waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de inhoud (bergingscapaciteit) van de rioolstelsels.

De inwendige afmetingen van de bestaande of te maken putten moeten voldoende groot zijn voor de plaatsing van het ventiel en de benodigde stroomprofielen.

Een juist aangebracht stroomprofiel is noodzakelijk voor een optimale afstroming tijdens droogweerafvoer en ter voorkoming van verstoppingen.

De boven- en benedenstrooms gelegen rioolbuizen van de put waarin het wervelventiel wordt geïnstalleerd, dienen een goede afstroomkonditie te hebben (geen verzakking).

 

Door de wervelwerking in het ventiel type CY treedt er een sproei-effekt bij de uitmonding op; in het geval van een zogenaamde vrije lozing zullen voorzieningen getroffen kunnen worden in de vorm van een mantelbuis om de uitlaat en/of een bescherming van de put en buiswand teneinde eventuele korrosie te voorkomen.

Het karakteristieke stroombeeld bij lage stuwhoogten is van essentiële betekenis voor de zelfreiniging van het leidingensysteem.

Voor het begrenzen met een Mosbæk wervelventiel is een vrije afvoer op de afvoerleiding nodig of preciese kennis van het drukverlies en de stuwhoogte aan de afvoerzijde bij de gewenste capaciteit.

Onderhoud:
Voor het goed laten functioneren van het wervel-ventiel is in het begin een regelmatige inspektie noodzakelijk. Bij herhaald optredende vervuiling zal een inspektie van bovenstrooms gelegen rioolbuizen moeten uitwijzen wat de oorzaak hiervan is.
Bij reiniging van de put met het wervelventiel verdient het aanbeveling enkele bovenstrooms gelegen rioolstrengen (ca. 100 m) met de reiniging van de put mee te nemen.